Tietosuojaseloste

Tämä on FLUX-konsortion (Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.3.2022. Viimeisin muutos 29.3.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto, Y-tunnus: Y-tunnus 0245896-3 FLUX-konsortio, Turun yliopisto
Osoite: Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto
Muut yhteystiedot: mari.leino@utu.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Mari Leino
Osoite: Assistentinkatu 7, Publicum, Turun yliopisto 20014
Email: mari.leino@utu.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Turun yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dpo@utu.fi

4. Rekisterin nimi

FLUX-konsortion henkilötietorekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenpito ja tiedotus FLUX-konsortion jäsenten kesken. FLUX-konsortio tallentaa ja säilyttää nimitietoja ja sähköpostiosoitteita tilastointia ja raportointia varten. Myös konsortion uutiskirjeen tilaajien yhteistietoja tai tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä tietoja tallennetaan tilastointia ja raportointia silmällä pitäen.

Henkilötietoja säilytetään FLUX-konsortion toiminnan ajan, minkä jälkeen tiedot tuhotaan viimeistään vuoden kuluttua.

6. Rekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, organisaatio.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Verkoston jäsenten, tapahtumiin osallistuneiden tai FLUX-konsortion uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden antamat tiedot tai julkisesti saatavilla oleva tieto.

8. Käsittelyn oikeusperuste  

Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka syntyy FLUX-konsortion uutiskirjeen tilanneen, tapahtumaan ilmoittautuneen ja yliopiston välillä.

FLUX-konsortiolla ja rekisterissä olevalla henkilöllä on merkityksellinen suhde, sillä rekisteriin merkityt ovat konsortion näkökulmasta yhteistyötaho tai muun merkittävän sidosryhmän edustajan asemassa. Rekisteröity on otettu mukaan rekisteriin asemansa, työtehtävänsä tai FLUX-konsortion merkittävän sidosryhmäyhteyden vuoksi. Henkilö on voinut myös itse ilmoittaa halukkuudestaan vastaanottaa FLUX-konsortion uutisia.

9. Tietojen siirto Turun yliopiston sekä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja luovutetaan ainoastaan DEMOGRAPHY-ohjelman vuorovaikutustyöhön. Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet   

Vain FLUX-konsortioon kuuluvat valtuutetut henkilöt pääsevät käsittelemään tietoja. Käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät ole rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.
  • Siirto-oikeus eli oikeus saada tietonsa siirrettyä järjestelmästä toiseen.

Henkilötiedot voi tarkistaa ottamalla yhteyttä osoitteeseen mari.leino@utu.fi.