Ihmiset & yhteystiedot

Löydät meidät Twitteristä @FLUX_Consortium!

Tilaa uutiskirje

Konsortion johtaja
Marika Jalovaara
marika.jalovaara[a]utu.fi

Vuorovaikutusvastaava
Mari Leino
mari.leino[a]utu.fi

Projektikoordinaattori
Robert Stowe
rojest@utu.fi

Johto ja hallinto

Marika Jalovaara Konsortionjohtaja
Turun yliopisto

Olen sosiologian ja väestötieteen professori. Valtaosa tutkimuksestani koskee syntyvyyttä ja muuta perhedynamiikkaa eli lastensaantia sekä avio- ja avoliittojen solmimista ja purkautumista sekä näiden yhteyksiä sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja hyvinvointivaltioon. FLUX-konsortion johtajana vastaan konsortion toiminnasta ja johdan myös Turun yliopiston osahanketta. FLUXissa johdan tutkimusta (WP1), jossa tutkitaan miten väestölliset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät ovat yhteydessä syntyvyyteen ja perhedynamiikkaan.

Mikko Myrskylä Konsortion varajohtaja
Helsingin yliopisto

Olen yhteiskuntadatatieteen professori Helsingin yliopistossa ja johtaja Max Planck Institute of Demographic Research’issa. Aiemmin olen toiminut väestötieteen professorina London School of Economics’issa, jossa myös johdin Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamaa tutkimusryhmää. Teen tutkimusta usealla väestötieteen saralla, mukaan lukien väestön terveys, syntyvyyden trendit ja väestöennusteet. FLUXissa toimin konsortion varajohtajana ja johdan työpaketteja 4 ja 5.

Mari Leino Vuorovaikutusvastaava
Turun yliopisto

Työskentelen FLUXissa vuorovaikutusvastaavana. Tehtäväni on tukea FLUXin tutkijoita saavuttamaan vuorovaikutuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Robert Stowe Projektikoordinaattori
Turun yliopisto

Olen projektikoordinaattorina Fluxissa ja Turun Yliopiston INVEST-lippulaivahankkeessa. Sujuvoitan Flux-hankkeen arkea ja järjestän seminaareja ja tapahtumia. Pyrin mahdollistamaan tieteentekijöiden keskittymisen tutkimukseensa.

Milla Ikonen Viestinnän asiantuntija
Turun yliopisto

Olen tiedeviestintään erikoistunut viestinnän ammattilainen. FLUXissa hoidan viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä tehtäviä. Työni tavoitteena on, että FLUXin tuottama tutkimustieto päätyy tiedon hyödyntäjien käyttöön ja rakentaa osaltaan parempaa yhteiskuntaa.

Työpakettien johtajat

Marika Jalovaara Konsortionjohtaja
Turun yliopisto

Olen sosiologian ja väestötieteen professori. Valtaosa tutkimuksestani koskee syntyvyyttä ja muuta perhedynamiikkaa eli lastensaantia sekä avio- ja avoliittojen solmimista ja purkautumista sekä näiden yhteyksiä sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja hyvinvointivaltioon. FLUX-konsortion johtajana vastaan konsortion toiminnasta ja johdan myös Turun yliopiston osahanketta. FLUXissa johdan tutkimusta (WP1), jossa tutkitaan miten väestölliset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät ovat yhteydessä syntyvyyteen ja perhedynamiikkaan.

Katariina Salmela-aro
Katariina Salmela-Aro Työpaketin 2 johtaja
Helsingin yliopisto

Olen Akatemiaprofessori Helsingin yliopistossa, ja tutkimusalani ovat kasvatustieteet ja psykologia. Tutkin monia aiheita, mukaan lukien nuoria, motivaatiota ja hyvinvointia. Johdan ja olen johtanut lukuisia tutkimushankkeita, ja FLUXissa johdan työpakettia 2.

Mika Gissler Työpaketin 3 johtaja
Turun yliopisto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Taustani on kansantaloustieteessä ja tilastotieteessä, ja tohtorintutkintoni tein epidemiologiasta. Tällä hetkellä toimin tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa sekä Turun yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa. Pääasiallinen tutkimuskohteeni on ollut terveys- ja hyvinvointirekisterien hyödyntäminen, ja tätä aion tehdä myös FLUXissa.

Mikko Myrskylä Konsortion varajohtaja
Helsingin yliopisto

Olen yhteiskuntadatatieteen professori Helsingin yliopistossa ja johtaja Max Planck Institute of Demographic Research’issa. Aiemmin olen toiminut väestötieteen professorina London School of Economics’issa, jossa myös johdin Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamaa tutkimusryhmää. Teen tutkimusta usealla väestötieteen saralla, mukaan lukien väestön terveys, syntyvyyden trendit ja väestöennusteet. FLUXissa toimin konsortion varajohtajana ja johdan työpaketteja 4 ja 5.

Eva Österbacka Työpaketin 6 johtaja
Åbo Akademi

Olen taloustieteilijä ja tutkimusintressini on perheen taloustiede. Olen tehnyt tutkimusta ylisukupolvisesta tuloliikkuvuudesta, työmarkkinoille siirtymisestä, hyvinvoinnista ja kotitalouksien sisäisestä työnjaosta. FLUXissa johdan työpakettia 6. Tutkimme lastensaannin ja perhevapaiden vaikutusta työuriin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä naisilla että miehillä ja myös vaikutuksia syntyvyyteen.

Pasi Moisio Työpaketin 7 johtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Olen tutkimusprofessorina THL:ssä ja johdan FLUX:n perhe- ja sosiaalipolitiikkaan keskittyvää WP7:ä. Taustaltani olen sosiologi ja tutkimusaiheeni kiertyvät sosioekonomisen eriarvoisuuden ja sosiaalipolitiikan kysymyksiin. Tutkimustyön lisäksi olen mukana asiantuntijana monissa lainvalmistelun työryhmissä ja valtionhallinnon kehittämishankkeissa.

Tutkijat

Linus Andersson Tutkija
Turun yliopisto

Taustani on väestötieteessä ja taloushistoriassa. Tutkimusintressejäni ovat syntyvyys, parisuhteet, sukulaisuus ja perhejärjestelyt nykyisisisä ja historiallisissa väestöissä. Työskentelen FLUXin työpaketti 1:ssä ja teen tutkimusta parisuhdemarkkinoiden dynamiikasta omassa hankkeessani, jota rahoittaa Ruotsin tutkimusneuvosto (Vetenskapsrådet).

Marguerite Beattie Tutkijatohtori
Helsingin yliopisto

Olen sosiaalipsykologi ja postdoc-tutkija Helsingin yliopistossa ja työskentelen psykososiaalisten tekijöiden parissa FLUXin WP2:ssa. Tutkimukseni kattaa hyvinvoinnin, sosiaalisen kognition, motivaation ja käyttäytymisen muutoksen teemoja.

Anni Erlandsson Tutkija
Turun yliopisto

Olen sosiologi ja taustani on väestötieteessä. Tutkimuskiinnostukseni kohdistuvat perhesosiologiaan ja eriarvoisuuteen työmarkkinoilla. Väitöskirjatutkimuksessani keskityin syrjintään sukupuolen, vanhemmuuden ja etnisen taustan perusteella. Fluxissa tutkin syntyvyyttä, vanhempainvapaiden käyttöä ja työmarkkinatulemia.

Julia Hellstrand Tutkijatohtori
Helsingin yliopisto

Olen tutkijatohtori Helsingin yliopistosta. Taustani on yhteiskuntatilastotieteessä ja väestötieteessä. Äskettäin valmistuneessa väitöskirjassani tutkin 2010-luvun syntyvyyden laskua keskittyen erityisesti syntyvyyden ennustamiseen, syntyvyyden lykkäämiseen, parisuhdedynamiikkaan ja taloudelliseen epävarmuuteen. Tutkimuskiinnostukseni on alhaisen hedelmällisyyden mekanismien ja seurauksien ymmärtäminen. Fluxissa olen työpaketin 5 varajohtaja ja mukana työpaketissa 4.

Satu Helske Tutkija
Turun yliopisto

Olen sosiologian erikoistutkija INVEST-tutkimuskeskuksessa Turun yliopistossa ja taustaltani tilastotieteen tohtori. Olen kiinnostunut elämänkulun ja ylisukupolvisen periytymisen tutkimuksesta, etenkin koulutuksen, työn ja perhe-elämän tapahtumien yhteyksistä elämänkaaren aikana. Olen mukana FLUXin työpaketeissa 1 ja 6 ja johdan omaa PREDLIFE-konsortiohanketta, jossa tutkimme isien vanhempainvapaiden käytön syitä ja seurauksia yksilölle ja perheelle.

Photo of Lauri Hietajärvi.
Lauri Hietajärvi Yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto

Taustani on kasvatuspsykologiassa ja työskentelen tällä hetkellä kasvatuspsykologian yliopistonlehtorina Helsingin Yliopistossa. Päätutkimusaiheisiini kuuluu nuorten kasvu ja kehitys sekä hyvinvointi eri näkökulmista. Menetelmällisesti olen keskittynyt latenttien mallien ja henkilösuuntautuneiden menetelmien kentälle, mutta tällä hetkellä työskentelen myös erilaisten aineistojen parissa ja kehittelen tutkimusasetelmia yhdistellen itsearvio, rekisteri ja fysiologiiin mittauksiin perustuvia aineistoja sekä teksti- ja luonnollisen kielen analyysiä.

Photo of Sanna Kailaheimo-Lönnqvist
Sanna Kailaheimo-Lönnqvist Tutkijatohtori
Helsingin yliopisto

Olen sosiologi ja olen kiinnostunut ylisukupolvisesta eriarvoisuudesta, elämänkulusta sekä perhedynamiikasta. Työskentelen tutkijatohtorina FLUXissa ja tutkin perhedynamiikkaa ja syntyvyyttä käyttäen rekisteriaineistoja.

Johanna Lammi-Taskula Tutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Olen taustaltani sosiologi. Tutkimusaiheitani ovat perhepolitiikka ja lapsiperheiden hyvinvointi. Lähimpänä sydäntäni on perhevapaiden ja sukupuolten tasa-arvon tutkimus. FLUXissa teen tutkimusta siitä, miten kansallisella ja paikallisella perhepolitiikalla kuten perhevapailla, tulonsiirroilla ja hoivapalveluilla voidaan tukea lasten ja vanhempien hyvinvointia arjessa.

Rasmus Mannerström Työpaketin 2 apujohtaja, tutkija

Olen sosiaalipsykologi ja tutkijatohtori Helsingin yliopistolla ja tutkimusintresseihini lukeutuvat laajasti nuoriso, korkeakoulutus, elämän siirtymävaiheet, erinäiset identiteettikysymykset ja hyvinvointi yhteiskunnallishistoriallisessa perspektiivissä. Olen myös tutkinut nuorten arvoja, poliittisia ideologioita ja poliittista sitoutumista. FLUX:issa toteutan muiden kanssa työpakettia 2 (WP2), jossa tutkitaan miten eri psykososiaaliset tekijät ennakoivat perhedynamiikkaa ja lastensaantia.

Merita Mesiäislehto Työpaketin 7 apujohtaja, tutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Olen vertailevan sosiaalipolitiikan tutkija ja erikoistutkija THL:ssä. Tutkimukseni keskittyy taloudelliseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja niihin liittyviin mekanismeihin. Olen tutkinut muun muassa yksinhuoltajien toimeentuloa, elatusapujärjestelmiä ja lapsiköyhyyttä sekä sukupuolten tasa-arvoon ja koti- ja hoivatyöhön liittyvää politiikkaa, ja näiden tuotoksia erityisesti haavoittuvien väestöryhmien keskuudessa eri maissa. Fluxissa johdan perhe- ja sosiaalipolitiikkaan keskittyvää WP7:ä yhdessä Pasi Moision kanssa.

Anneli Miettinen.
Anneli Miettinen Tutkija
Kela & Turun yliopisto

Taustani on väestötieteessä ja sosiologiassa, ja työskentelen Kelassa ja FLUXissa. Minua kiinnostavia teemoja ovat sukupuolten tasa-arvo lasten hoivassa ja työelämässä sekä perhedynamiikan yhteys sosiaalisen eriarvoistumiseen. FLUXissa teen syntyvyyteen liittyvää tutkimusta pääasiassa rekisteriaineistoilla.

Miika Mäki Tutkija
Väestöliitto

Tutkin parisuhdehistorioiden muodostumista, dynamiikkaa ja hyvinvointiyhteyksiä. Taustaltani olen väestötieteilijä. Työssäni minua kiehtovat erityisesti tilastolliset menetelmät ja niiden hyödyntäminen sosiaalisten ilmiöiden mallintamiseen.

Jessica Nisén Työpaketin 1 apujohtaja, tutkija
Turun yliopisto

Taustani on väestötieteessä ja sosiologiassa. Tutkin kysymyksiä, jotka liittyvät perhedemografiaan, erityisesti lastensaannin determinantteihin ja seurauksiin. Sukupuoli ja sosiaaliryhmä ovat läpileikkaavia teemoja tutkimuksessani, joka perustuu pitkälti rekisteriaineistoihin. Olen myös kiinnostunut alueita ja maita vertailevista tutkimusasetelmista. Johdan FLUXin työpakettia 1 Marikan kanssa ja työskentelen Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessani “Alhainen syntyvyys Euroopassa 2000-luvun alussa: erot, syyt ja seuraukset”.

Johanna Närvi Erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Olen sukupuolentutkimuksesta väitellyt sosiologi ja erikoistutkija THL:ssä. Tutkimusteemojani ovat työn ja perheen yhteensovittaminen, perhevapaat, vanhempien välinen työnjako ja lapsiperheiden hyvinvointi. FLUXissa tutkin pääosin kyselyaineistoilla sitä, miten erilaiset perhepolitiikat heijastuvat pienten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointiin (WP7).

Lydia Palumbo Tutkija
Turun yliopisto

Taustani on väestö- ja taloustieteessä. Teen perhedemografista tutkimusta, jossa keskityn nuorten aikuisten parisuhdedynamiikan ja taloudellisten resurssien rajapintaan. Tutkimukseni perustuu pitkittäisaineistoihin, joilla tarkastelen sekä objektiivisen että subjektiivisen taloudellisen epävarmuuden roolia. Tarkastelen näitä usein toisiinsa ”linkittyneiden elämien” näkökulmasta, analysoimalla pariskuntia ja ylisukupolvisia vaikutuksia. FLUX:issa työskentelen osana työpakettia 1.

Maria Ponkilainen Väitöskirjatutkija
Helsingin yliopisto

Olen väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Olen kiinnostunut monimuotoisista perheistä ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä kysymyksistä perheenmuodostuksessa. Väitöskirjassani tutkin samaa sukupuolta olevien parien liittoja ja lastensaantia.

Ziwei Rao Tutkija
Helsingin yliopisto

Olen soveltava mikroekonomisti työtaloustieteessä, ja tutkimusintressejäni ovat perhe- ja syntyvyystutkimus, sukupolvien välinen vuorovaikutus ja kansanterveys. Tutkimuksessani olen käyttänyt kausaalista päättelyä suurella kotitalouskyselyaineistolla, ja sen tarkoitus on tarjota politiikassa hyödynnettäviä ehdotuksia. Olen postdoc-tutkijana FLUXissa ja työskentelen suomalaisten rekisteriaineistojen kanssa työpaketeissa 4 ja 5.

Tapio Räsänen.
Tapio Räsänen Tutkija
Kela & Åbo Akademi

Toimin tutkijana Kansaneläkelaitoksessa sekä projektitutkijana FLUX:ssa. Olen kauppatieteiden tohtori. Kiinnostuksen kohteitani ovat perhepolitiikan ja lastenhoidon tukien työllisyys- ja terveysvaikutukset. FLUX:ssa työpaketissa WP6 tutkin, miten lapsen syntymä ja lastenhoito vaikuttavat työmarkkinatulemiin sekä vanhempien, lasten ja isovanhempien terveyteen.

Florencia M. Sortheix Tutkija
Helsingin yliopisto

Olen psykologi (VTT, sosiaalipsykologia), psykoterapeutti ja postdoc-tutkija Helsingin yliopistossa. Asiantuntijuusalueitani ovat henkilökohtaiset arvot, hyvinvointi ja niiden yhteydet eri kulttuureissa. Tutkimuksessani analysoin kontekstin vaikutusta yksilöiden arvoihin, eriarvoisuutta hyvinvoinnissa ja niiden mahdollisia yhteyksiä syntyvyyteen. Työskentelen FLUX työpaketti 2:ssa, jossa teemana on psykososiaalisten tekijiöiden yhteys syntyvyyteen ja perhedynamiikkaan.

Citlali Trigos-Raczkowski Tutkimusavustaja
Helsingin yliopisto

Olen tutkimusavustaja FLUXissa ja tutkin maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä syntyvyyttä Suomessa. Tein kandidaattiopintoni MIT:ssa matematiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä, ja suoritan parhaillaan datatieteen maisteriopintoja Helsingin yliopistossa. Olen erityisen kiinnostunut maahanmuutosta ja oikeudenmukaisuudesta ja nautin siitä, kun voin aineiston avulla oppia lisää ihmisistä ja heidän kokemuksistaan.

Heikki Tikanmäki Työpakettien 4 ja 5 apujohtaja
Eläketurvakeskus

Olen matemaatikkotaustainen eläkenörtti. Olen kiinnostunut väestötieteestä erityisesti sen takia, että se määrittää pitkälti eläkkeiden tulevan kehityksen. Roolini FLUX-hankkeessa on tarjota eläkesimulointimallit WP4- ja WP5-osahankkeiden käyttöön.

Photo of Katja Upadyaya.
Katja Upadyaya Dosentti
University of Helsinki

Toimin tutkijana ja kasvatustieteiden dosenttina Helsingin yliopistossa, ja tutkimukseni on keskittynyt oppilaiden, vanhempien, opettajien, ja rehtoreiden hyvinvoinnin tarkastelemiseen, sekä opiskeluinnon ja sosioemotionaalisten taitojen tutkimukseen, erilaiset koulutus-ja vokaationaaliset siirtymät huomioiden. FLUXissa teen tutkimusta WP2ssa henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja hedelmällisyyteen liittyen.

Sanni Välimäki Tutkimusassistentti
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Valmistun kesällä (2023) maisteriksi sosiaalipolitiikasta. Olen kiinnostunut perhepolitiikasta ja työelämän tutkimuksesta. Toimin tutkimusassistenttina THL:n perhe- ja sosiaalipolitiikka työpaketissa. Työskentelen erityisesti aineistojen kanssa ja teen artikkelien tilastolliset mallinnukset.

Kelsey Q. Wright Tutkija
Helsingin yliopisto

Olen tutkija ja opettaja. Erikoisalaani ovat väestötiede ja syntyvyys, ja niiden lisäksi tutkin epäoikeudenmukaisuutta, kulttuuria ja epävarmuutta. Tutkimuksessani pyrin kietomaan yhteen väestötiedettä ja vaihtoehtoisia tekijöitä ymmärtääkseni paremmin sosiaalisia ilmiöitä ja toteuttaakseni edistyksellisiä sosiaalisia muutoksia. Työskentelen FLUXin työpaketeissa 4 ja 5.