Vauva aikuisen sylissä. / Baby and a parent.

Hyvä työmarkkina-asema edistää vanhemmaksi tuloa

Hyvä työmarkkina-asema ja tulotason kohoaminen edistivät vanhemmaksi tuloa, osoittaa tutkija Anneli Miettinen väitöstutkimuksessaan. Sen sijaan työttömyys ja siihen liittyvät toimeentulon ongelmat vähensivät 30:tä ikävuotta lähenevien ja heitä vanhempien ensimmäisen lapsen saantia.

Anneli Miettinen tarkasteli Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa lastensaannin ja yksilöiden sosioekonomisten resurssien välistä yhteyttä ja tässä sukupuolten välillä esiintyviä eroja Suomessa.

– Tutkimukseni mukaan hyvä työmarkkina-asema ja tulotason kohoaminen edistivät vanhemmaksi tuloa varsin yhdenmukaisesti sekä naisilla että miehillä, Miettinen sanoo.

Työttömyyden ja siihen liittyvien toimeentulo-ongelmien yhteys lastensaantiin eroaa ikäryhmittäin.

– Työttömäksi joutuminen ja siihen liittyvät toimeentulon ongelmat eivät hidastaneet vanhemmaksi tuloa matalasti koulutetuilla, alle 25-vuotiailla nuorilla aikuisilla. Sen sijaan 30:tä ikävuotta lähestyvillä tai sen jo ylittäneillä työttömyys, erityisesti jos se oli pitkäkestoista tai toistuvaa, vähensi selvästi ensimmäisen lapsen saantia, Miettinen kertoo.

Kun työmarkkina-aseman ja vanhemmaksi tulon yhteyttä tarkasteltiin pariskunnilla, naisen työmarkkina-asemalla näytti jopa olevan hieman voimakkaampi yhteys lastensaantiin kuin miehen asemalla.

– Tulos viittaa siihen, että Pohjoismaissa sukupuolten tasa-arvoa työelämässä tukevat instituutiot ja normit edistävät lastensaantia, Miettinen sanoo.

Suomessa naisten työssäkäynnillä on pitkät perinteet, ja kummankin puolison odotetaan osallistuvan perheen elättämiseen.

– Samalla tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että kumman tahansa puolison työttömyys voi siirtää lastensaantia, Miettinen sanoo.

Tutkimuksen mukaan sukupuolten tasa-arvo ei kuitenkaan heijastunut lastensaantiin silloin, kun tarkastelun kohteena oli palkaton kotityö.

– Miesten osallistumisen lisääntyminen kotitöissä ei edistänyt parien lastensaantia, sen sijaan naisten tekemän palkattoman kotityön määrän kasvu vähensi lastensaantia erityisesti kahden ansaitsijan talouksissa, Miettinen kertoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin työmarkkina-aseman mukaisia eroja ensimmäisen lapsen saamisessa 1990-luvulta 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle . Pariskuntien työnjakoa kotitöissä ja lastenhoidossa koskevassa osatutkimuksessa hyödynnettiin Tilastokeskuksen keräämää ajankäyttöaineistoa.

 

Anneli Miettinen.

Lisätietoa:

tutkija Anneli Miettinen, 050 328 9311, anneli.miettinen@kela.fi

VTM Anneli Miettinen esittää väitöskirjansa ”Socioeconomic resources and family formation among young Finnish adults” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 9.6.2023 klo 12 (Turun yliopisto, Publicum, Pub2-luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Elina Einiö (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Marika Jalovaara (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on sosiologia.